Συχνά αναζητημένες ερωτήσεις

 • Τι είναι η νοημοσύνη;
  Νοημοσύνη είναι η νοητική ικανότητα να επιλύω καινούριες ή περίπλοκες καταστάσεις. Η ικανότητα προσαρμογής. Η ικανότητα να υποδεικνύω ορθά εσωτερικούς συσχετισμούς και σχέσεις, που μας βοηθούν να επιλύσουμε νέα προβλήματα και να προσανατολιστούμε στις καταστάσεις, που παρουσιάστηκαν. Είναι η μόνη και πιο σημαντική από τις ικανότητες και σίγουρα αυτή που μελετάται περισσότερο από όλες τις ικανότητες, που αναγνωρίζει η σύγχρονη ψυχολογία. Ο δείχτης νοημοσύνης, ο IQ, είναι ένας τρόπος μέτρησης της νοημοσύνης.
 • Τι είναι ο δείχτης νοημοσύνης (IQ);
  Ο δείχτης νοημοσύνης (IQ) είναι ένας αριθμός, που περιγράφει τη νοημοσύνη ενός ατόμου σε σχέση με το υπόλοιπο του πληθυσμού.
 • Τι είναι ο μέσος όρος IQ;
  Δείχτης νοημοσύνης μεταξύ 90 και 110, που το έχει περίπου το 50% του πληθυσμού, θεωρείται ο μέσος δείχτης νοημοσύνης.
 • Τι επίπεδα νοημοσύνης υπάρχουν;
  1. πάνω από 140: Εξαιρετική ανώτερη νοημοσύνη – απόλυτα χαρακτηριστικά για δημιουργικές δραστηριότητες, υποδεικνύει την κατεύθυνση μάθησης προς τους άλλους (0.2%)
  2. μέχρι 140 Εξαιρετική ανώτερη νοημοσύνη – εξαιρετικά χαρακτηριστικά για δημιουργικές δραστηριότητες, εξαίρετοι διευθυντές ή ειδικοί (2.8%)
  3. μέχρι 130 Ψηλά πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνης – τελειώνει εύκολα το πανεπιστημιακό επίπεδο σπουδών, μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε δημιουργικές και διευθυντικές δραστηριότητες (6%)
  4. μέχρι 120 πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνης – τελειώνει πανεπιστημιακές σπουδές, με καλή εργασιακή ηθική, μπορεί να αποκτήσει ένα πολύ λαό επάγγελμα (12%)
  5. μέχρι 110 Ψηλός μέσος όρος νοημοσύνης – τελειώνει πανεπιστημιακές σπουδές με δυσκολία. Με επιμονή και σκληρή δουλειά ένα άτομο αυτού του επιπέδου μπορεί να αποκτήσει την κοινωνική ταξινόμηση της προηγούμενης κατηγορίας (25%)
  6. μέχρι 100 Μέσος όρος νοημοσύνης – είναι ικανός να περάσει εξετάσεις αποφοίτησης, πληροί θέση εργασίας μέσου επιπέδου
  7. μέχρι 90 Ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο νοημοσύνης – μπορεί να τελειώσει τη βασική εκπαίδευση και είναι καλός σε χειρωνακτικές εργασίες (10%)
  8. μέχρι 80 Όριο χαμηλής νοημοσύνης – τελειώνει τη βασική εκπαίδευση με δυσκολία, μπορεί να επιτύχει σε ειδική σχολή (10%)
  9. μέχρι 70 Μωρός,(Moron) χαμηλή νοημοσύνη – με καλή καθοδήγηση τελειώνει ειδικό σχολείο (6.8%)
  10. μέχρι 50 Ηλίθιος (Idiot) μέσος βαθμός χαμηλής νοημοσύνης – ανεπίδεκτος διδασκαλίας, αλλά υιοθετεί αυτάρκεις συνήθειες (2%)
  11. μέχρι 20 Ανόητος (Imbecile) , σοβαρά χαμηλή νοημοσύνη – ανεπίδεκτος διδασκαλίας και εκπαίδευσης (0.2%)
 • Γιατί αυτό το τεστ του δείχτη νοημοσύνης (IQ) είναι καλύτερο από άλλα τεστ IQ;
  Διότι, εξ αιτίας των πολλών ατόμων, που ήδη εξετάστηκαν, έχει τη δυνατότητα για πολύ πιο ακριβή μέτρηση του δείχτη νοημοσύνης IQ σε σύγκριση με άλλα τεστ IQ.